Nadležnosti

Upravni okrug

- Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje

- Obrazovan je za vršenje poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave

- Zakonska osnova: Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 101/07 ,95/10 i 99/2014)

- Upravne okruge je obrazovala Vlada Republike Srbije, a pojam, naziv, sedište i područja Upravnog okruga detaljno su regulisani Uredbom o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine)

- U Republici Srbiji obrazovano je ukupno 29 upravnih okruga

 

Pojam upravnog okruga

Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne upreve izvan sedišta organa državne uprave. U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sledećih poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu.

 

Način obrazovanja upravnih okruga

Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područne jedinice i sedišta upravnih okruga. Vlada je dužna da područje upravnog okruga tako odredi da ono omogući racionalan i delotvoran rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave. Uredbom kojom obrazuje upravne okruge Vlada određuje i uslove pod kojima organi državne uprave mogu obrazovati područne jedinice za dva ili više upravna okruga, jednu ili više opština, grad ili autonomnu pokrajinu.

 

Načelnik upravnog okruga

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vlade. Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinsog postupka protiv njih, sarađuje sa područnim jedinicama odragana državne uprave koje nisu obrazovane za područja okruga, sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom. Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na četri godina, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave.

 

Stručna služba upravnog okruga

U upravnom okrugu obrazuje se Stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Stručnom službom okruga rukovodi načelnik upravnog okruga, koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi. Ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati stručno osposobljavanje zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije. Na zaposlene u Stručnoj službi upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi.

 

Savet upravnog okruga

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga. Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga. Način rada Saveta upravnog okruga uređen je Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/06 od 27.02.2006 godine).