Služba opštih poslova

Sedište Stručne službe Borskog upravnog okruga u Boru
Sedište Stručne službe Borskog upravnog okruga u Boru

Šef Odseka za opšte poslove 

Rukovodilac grupe za opšte poslove

Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika; pruža stručnu i administrativno tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršenju poslova zajedničkih svim okružnim i ostalim područnim jednicama organa državne uprave, organizuje pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga, obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga i piprema zaključke i ostala akta iz delokruga Saveta upravnog okruga; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i priprema i izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; priprema i izrađuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i ugovore za potrebe Upravnog okruga; stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja državnih službenika i obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja;  priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i prati kvalitet pruženih usluga; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana i obavlja poslove analitičara radnih mesta i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Okruga.

Rukovodilac grupe: Mirjana Prvulović, tel: 030 425 553

Materijalno finansijski poslovi

Učestvuje u pripremi finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu  i sprovodi proceduru za izvršenje finansijskog plana Stručne službe i stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta i dostavlja ih Ministarstvu finansija; vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz glavne knjige Trezora; izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Ove poslove obavlja Snežana Kojić, tel: 030 458 884

Radno mesto za kancelarijske poslove

Vrši prijem i pregled pošte upućene državnim službenicima i okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; formira i zavodi predmete, dostavlja u rad, razvodi kroz dostavnu knjigu i arhivira predmete; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o tome; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Ove poslove obavlja Sležana Bujkanović, tel 030 427 511

Radno mesto operater daktilograf

Kuca i prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju, izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Ove poslove obavlja Jelena Dimitrijević, tel 030 427 511

Administrativno-tehnički sekretar                                                                    

Obavlja telefonske razgovore, e-mail korespodenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizuje sastanke po nalogu načelnika Okruga; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

Ove poslove obavlja Mila Cokić, tel 030 422 946

Vozač                                                                                                                                

Upravlja službenim autom; obavlja manje popravke vozila iz voznog parka i organizuje popravke vozila iz voznog parka koja zahtevaju posebna tehnička sredstva ili tehničke uslove; stara se o redovnom servisiranju vozila, vodi potrebnu evidenciju i stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila, registraciji vozila i o njihovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

Ove poslove obavlja Bojan Stojičić, tel 030 427 511

Pisarnica Borskog upravnog okruga Tel: 030 427 511

Stručna služba upravnog okruga zadužena je za stručnu i tehničku podršku načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnm jedinicama organa državne uprave, a u cilju pružanja stručne i tehničke potpore u obavljanju upravnih, analitičkih, stručno-operativnih, finansijsko-materijalnih, kancelarijskih i pratećih pomoćno-tehničkih poslova.

Sedište stručne službe Borskog upravnog okruga je u Boru.