2017

План јавних набавки за 2017. годину
 

Измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 
 

Измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 

Позив за достављање понуда за чишћење пословног простора у објектима Борског управнг округа,ЈНМВ 1/2017- поруџбеница

 

Уговор о чишћењу пословних просторија у објектима Борског управног округа, ЈНМВ 1/2017-поруџбеница

 

Позив за достављање понуда за набавку електричне енергије, ЈНМВ 2/2017


Конкурсна документације за набавку елктричне енергије, ЈНМВ 2/2017


Одлука о додели уговра за набавку електричне енергије, ЈНМВ 2/2017
 

Позив за достављање понда за радове на поправци грејања у згради Борског управног округа,ЈНМВ 3/2017- поруџбеница 

 

Одлука о избору најбоље понуде за набавку радова на поправци грејања у згради Борског управног округа , ЈНМВ 3/2017-поруџбеница
 

Уговор за набавку радова на поправци грејања у згради Борског управног округа , ЈНМВ 3/2017-поруџбеница

 

Позив за достављање понуда за радове на замени унутрашњих врата у згради Борског управног округа у Бору. ЈНМВ 4/2017-поруџбеница

 

Уговор о извођењу радова на замени унутрашњих варата у згради Борског управног округа, ЈНМВ-4-2017-поруџбеница 
 

Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова на замени унутрашњих врата у згради Борског управног округа, ЈНМВ-4-2017-поруџбеница

 

Позив за достављање понуда за израду, испоруку и уградњу челичног поклопца на подстаници у згради Борског управног округа, ЈНМВ 5/2017 поруџбеница

 

Уговор за извођење радова на изради, испоруци и уградњи челичног поклопца на подстаници у згради Борског управног округа, ЈНМВ 5/2017-поруџбеница
 

 Позив за достављање понуда за молерскe (бојадисерске) радове, радове на изради фасаде и керамичарске радове на згради Борског управног округа , ЈНМВ 6/2017
 

Конкурсна документација за за молерскe (бојадисереске)радове, радове на изради фасаде и керамичарске радове на згради Борског управног округа , ЈНМВ 6/2017

 

Одлука о додели уговора за молерскe (бојадисерске) радове, радове на изради фасаде и керамичарске радове на згради Борског управног округа, ЈНМВ-6/2017

 

Уговор о извођењу молерских (бојадерских) радова, радова на изради фасаде и керамичарских радова, ЈНМВ 06-2017 
 

Обавештње о закљученом уговору о извођењу молерских (бојадерских) радова, радова на изради фасаде и керамичарских радова, ЈНМВ 06/2017

 

Позив за достављање понуда за замену тракастих завеса у згради Борског управног округа, ЈНМВ 7/2017-поруџбеница

 

Уговор за замену тракастих завеса у згради Борског управног округа, ЈНМВ 7/2017-поруџбеница


 
Позив за достављање понуда за замену окапница на санираним атикама и жардињерама на згради Борског управног округа, ЈНМВ 8/2017-поруџбеница

 

Уговр за замену окапница на санираним атикама и жардињерама на згради Борског управног округа, ЈНМВ 8/2017-поруџбеница

 

Позив за достављање понуда за набавку канцелариских столица,ЈНМВ-9/2017-поруџбеница

 

Уговор за набаку канцеларијских столица, ЈНМВ-9/2017-поруџбеница