Буџет


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2017 - преузми
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2016 - преузми

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2015 – преузми

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2014 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2012 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2011 – преузми


Борски управни округ нема додатна средства финансирања.

 

У Борском управном округу у предходном периоду није вршена ревизија.


 Табела са упоредним подацима о планираном и оствареном буџету за предходну и текућу годину

Подаци о буџету за 2016. годину Подаци о буџету за 2017. годину
    планирано   остварено        планирано
 I  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 ПЛАТЕ      4.300.000    4.191.109   4.301.000
412 ДОПРИНОСИ         771.000       750.209     770.000
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА           51.000         45.286       81.000
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА         550.000       380.728     530.000
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА           60.000         47.352           -
                 УКУПНО      5.732.000   5.414.684   5.682.000
 

 II ТЕКУЋИ РАСХОДИ

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ     2.950.000    2.724.969    2.815.000
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА        150.000        63.430       100.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ        350.000      349.289       690.000
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ     4.336.000    4.335.295    4.100.000
426 МАТЕРИЈАЛ        840.000      835.688       740.000
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ         41.000        13.095            -
                  УКУПНО     8.667.000   8.321.766   8.445.000
III  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 ЗГРАДЕ          -        -             -
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА         300.000         298.634       900.000
                 УКУПНО        300.000         298.634      900.000
   УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА

             ( I+II+III )

  14.699.000    14.035.084   15.027.000