Буџет

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2017 - преузми

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2016 - преузми

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2015 – преузми

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2014 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2012 – преузми


ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2011 – преузми


Борски управни округ нема додатна средства финансирања.

 

У Борском управном округу у предходном периоду није вршена ревизија.


 Табела са упоредним подацима о планираном и оствареном буџету за предходну и текућу годину

Подаци о буџету за 2017. годину Подаци о буџету за 2018. годину
    планирано   остварено        планирано
 I  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 ПЛАТЕ      4.301.000    4.170.510   4.472.000
412 ДОПРИНОСИ         770.000       746.521     808.000
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА         116.000         85.736       70.000
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА         530.000       395.027     540.000
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА             -         -         1.000
                 УКУПНО      5.717.000   5.397.794   5.891.000
 

 II ТЕКУЋИ РАСХОДИ

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ     2.780.000    2.550.165    2.800.000
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА        100.000        28.909       100.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ        690.000      572.280       700.000
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ     4.100.000    4.044.447    1.200.000
426 МАТЕРИЈАЛ        740.000      707.939       700.000
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ         -           -         98.000
                  УКУПНО     8.410.000   7.903.740   5.598.000
III  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 ЗГРАДЕ          -        -             -
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА         900.000         882.962      4.000.000
                 УКУПНО        900.000         882.962     4.000.000
   УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА

             ( I+II+III )

  15.027.000    14.184.496   15.489.000