Начелник Борског управног округа

 

Начелник Борског управног округа

 

Мр Владимир Станковић

 

Контакт:

 

Тел:    030 422 946

Факс: 030 421 687

е-маил: borskiokrug@ptt.rs

 

Начелник управног округа је функционер кога на четри године поставља и разрешава Влада на предлог  министра надлежног за послове управе и за свој рад одговара надлежном министру за послове управе и Влади.

 

Начелник Борског управног округа је Мр Владимир Станковић.

 

Начелник управног округа:

 

– усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

 

– прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

 

– прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

 

– прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

 

– сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а обевезне су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

 

– сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју шире или уже од подручја управног округа; 
 

– орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице;