Načelnik Borskog upravnog okruga

 

Načelnik Borskog upravnog okruga

 

Mr Vladimir Stanković

 

Kontakt:

 

Tel:    030 422 946

Faks: 030 421 687

e-mail: borskiokrug@ptt.rs

 

Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog  ministra nadležnog za poslove uprave i za svoj rad odgovara nadležnom ministru za poslove uprave i Vladi.

 

Načelnik Borskog upravnog okruga je Mr Vladimir Stanković.

 

Načelnik upravnog okruga:

 

– usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

 

– prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;

 

– prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

 

– prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

 

– sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obevezne su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

 

– sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području šire ili uže od područja upravnog okruga; 
 

– organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice;