Organization Structure

 

 

oragnizaciona-struktura

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места можете преузети ОВДЕ

1. Административно-технички секретар

 

Обавља телефонске разговоре, е-маил коресподенцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организује састанке по налогу начелника Округа; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

2. Возач

 

Управља службеним аутом; обавља мање поправке возила из возног парка и организује поправке возила из возног парка која захтевају посебна техничка средства или техничке услове; стара се о редовном сервисирању возила, води потребну евиденцију и стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила, регистрацији возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

3. Руководилац групе    

                                                                                               

Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним једницама органа државне управе, организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа, обавља послове секретара Савета управног округа и пипрема закључке и остала акта из делокруга Савета управног округа; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа и припрема и израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и уговоре за потребе Управног округа; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника и обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја;  припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки и прати квалитет пружених услуга; припрема и израђује нацрт кадровског плана и обавља послове аналитичара радних места и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; обавља и друге послове по налогу начелника Округа.

 

4. Радно место за финансијско-материјалне послове

 

Учествује у припреми финансијског плана за израду Закона о буџету  и спроводи процедуру за извршење финансијског плана Стручне службе и стара се о економичном трошењу буџетских средстава; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника, намештеника и осталих запослених; израђује извештаје о извршењу буџета и доставља их Министарству финансија; врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из главне књиге Трезора; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

5. Радно место за канцеларијске послове                                                 

 

Врши пријем и преглед поште упућене државним службеницима и окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; формира и заводи предмете, доставља у рад, разводи кроз доставну књигу и архивира предмете; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о томе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

6. Радно место оператер дактилограф                                                          

 

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.