Питања и одговори

На који начин се даје у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Борском управном округу?

 

Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима ( правним и физичким ), по Програму заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта, за одређену годину, који доноси јединица локалне самоуправе (Општине Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово).

 

 

Колика је висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта?

 

Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.

 

 

Да ли управни окрузи представљају територијалну организацију Републике Србије?

 

Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.

 

 

Где могу да пријавим мог послодавца који не уплаћује доприносе за здравствено и пензијско осигурање запосленима?

 

Повреду својих права из области радних односа можете пријавити писменим путем у писарници Борског управног округа, у Бору, Трг Моше Пијаде 19. сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова. Такође, за све информације из области радних односа можете се обратити и инспекцији рада у Бору путем телефона 030 458-065 и инспекцији рада у Неготину путем телефона 019 544-041.