Позив за достављање понуда ЈНМВ 1/2018-поруџбеница - Борски Управни Округ