Služba opštih poslova

slika 1

                            Sedište Stručne službe Borskog upravnog okruga u Boru
 
Šef Odseka za opšte poslove
 

Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika; pruža stručnu i administrativno tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršenju poslova zajedničkih svim okružnim i ostalim područnim jednicama organa državne uprave, organizuje pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga, obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga i piprema zaključke i ostala akta iz delokruga Saveta upravnog okruga; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i priprema i izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; priprema i izrađuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i ugovore za potrebe Upravnog okruga; stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja državnih službenika i obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i prati kvalitet pruženih usluga; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana i obavlja poslove analitičara radnih mesta i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Okruga.

Rukovodilac Odseka za opšte poslove: Mirjana Prvulović, tel: 030 425 553
 

Materijalno finansijski poslovi
 

Učestvuje u pripremi finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i sprovodi proceduru za izvršenje finansijskog plana Stručne službe i stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta i dostavlja ih Ministarstvu finansija; vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz glavne knjige Trezora; izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Ove poslove obavlja Snežana Kojić, tel: 030 458 884
 

Radno mesto za kancelarijske poslove
 

Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; formira i zavodi predmete, dostavlja u rad, arhivira predmete; daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta; prima zahteve, vrši nabavku, prijem, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog materijala i sitnog inventara, stara se o kvalitetu i količini robe koju nabavlja, formira dokumentaciju o nabavkama, sastavlja dopise, reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Ove poslove obavlja Sležana Bujkanović, tel 030 427 511
 

Radno mesto operater i za ažuriranje veb sajta
 

Kuca po diktatu, prekucava tekstove, izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; vrši kontrolu tačnosti i ispravnosti unetih podataka; stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta; vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja poslove umnožavanja; formira i ažurira podatke na veb prezentaciji Upravnog okruga i prati posećenost veb sajta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Ove poslove obavlja Jelena Dimitrijević, tel 030 427 511
 

Administrativno-tehnički sekretar  
                                                                 
 

Obavlja telefonske razgovore, e-mail korespodenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizuje sastanke po nalogu načelnika Okruga; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga i šefa Odseka.

Ove poslove obavlja Mila Cokić, tel 030 422 946
 

Vozač
                                                                                                                               
 

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila, stara se o redovnom servisiranju vozila i vodi potrebnu evidenciju; obavlja poslove dostavljanja predmeta i materijala za upravni okrug; obavlja manje poprvke vozila iz voznog parka i organizuje popravke vozila iz voznog parka koje zahtevaju posebna tehnička sredstva ili tehničke uslove; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Ove poslove obavlja Bojan Stojičić, tel 030 427 511
 

Pisarnica Borskog upravnog okruga, tel: 030 427 511, ul. Moše Pijade broj 19. ; 19210 Bor
 

Stručna služba upravnog okruga zadužena je za stručnu i tehničku podršku načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnm jedinicama organa državne uprave, a u cilju pružanja stručne i tehničke potpore u obavljanju upravnih, analitičkih, stručno-operativnih, finansijsko-materijalnih, kancelarijskih i pratećih pomoćno-tehničkih poslova.
 

Sedište Stručne službe Borskog upravnog okruga je u Boru.