Usluge

Prikaz postupka za podnošenje Zahteva za slobodan pristup informacijama i primeri obrazaca

Svako lice kako pravno tako i fizičko ima pravo da podnese Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja nadležna je Mirjana Prvulović, Šef Odseka za opšte poslove u Stručnoj službi Borskog upravnog okruga, kancelarija broj 14, telefon: 030-425-553.

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti putem poštanske službe na adresu: Borski upravni okrug, Bor, ulica Moše Piajde broj 19 ili predati neposredno Pisarnici Borskog upravnog okruga, Bor, ulica Moše Pijade broj 19, od 7.30-15.30 časova.

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja vodi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Borski upravni okrug – Stručna služba je dužna da bez odlaganja, a najduže u roku od 48 sati, 15 dana od dana ili do 40 dana od prijema zahteva, u zavisnosti od vrste tražene informacije, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom.

Sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim prostorijama organa vlasti. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organ obračunava troškove iz prethodnog stava.

Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Pravo na uvid u dokumentaciju koja se čuva u Borskom upravnom okrugu moguće je ostvariti podnošenjem pisanog zahteva sa tačnim navođenjem vrste i naziva dokumenta u koji se želi ostvariti neposredan uvid. U cilju obezbeđenja lakšeg, bržeg, jednostavnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i drugih stranaka, kao i ucilju efikasnijeg rada inspekcijskih organa, u Okrugu se obavljuaju polsovi pisarnice za potrebe okružnih područnih jedinica i stručne službe Okruga. U pisarnici se pružaju sledeće usluge: 

USLUGE ROK NAPOMENA
Prijem Zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Rok za postupanje  48 sati, 15 dana od dana ili do 40 dana od prijema zahteva, u zavisnosti od vrste tražene informacije U 2014. i 2015. godini nije podnešen ni jedan Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 2016. godini podnešen je jedan Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 2017 nije podnešen ni jedan Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Neposredni prijem podnesaka od stranaka i dostavljanje okružnim područnim jedinicama na rešavanje Prvi naredni radni dan
Davanje obaveštenja strankama o delokrugu rada pojedinih organa, o načinu sastavljanja i predaji podnesaka ( takse, prilozi itd. ) Odmah
Obaveštavanje stranaka, na lični zahtev, o toku kretanja predmeta po podnetim zahtevima i ostalim podnescima Odmah ili prvi naredni radni dan
Pružanje građanima i drugih obaveštenja koja treba da im olakšaju završavanje poslova kod organa državne uprave Odmah ili prvi naredni radni dan
    Stručna služba, posebno pisarnica, na usluzi je svim građanima i ostalim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u toku radnog vremena, od 07,30-15,30 časova.

 

-Zainteresovana stranka u pisarnici Okruga dobija potpunu informaciju o podnošenju zahteva, prijava, predstavki i drugih podnesaka kao i informaciju o taksama u slučajevima kada se one uplaćuju u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i važećim tarifama. Primljeni zahtevi se nakon zavođenja prosleđuju nadležnim inspekcijskim organima na postupanje.

- Na rešenjima koja donose inspektori obavezno stoji i pouka o pravnom leku kao i naziv organa i opis podnošenja žalbe na rešenje ili zaključak. Nezadovoljne staranke žalbu izjavljuju drugostepenom organu odnosno nadležnom ministarstvu čije se područne jedinice nalaze u Upravnom okrugu.

-U toku godine primi se veliki broj zahteva stranaka kojima se traži postupanje inspekcijskih organa. Inspekcije u većem obimu postupaju po službenoj dužnosti ili nalogu ministarstava kojima pripadaju kao okružne područne jedinice. Podnesci koji se upućuju načelniku okruga najčešće su informativnog karaktera tj. načelnik se obaveštava o određenim pojavama, nepravilnostima ili propustima na koje on zatim reaguje kontaktima sa odgovarajućim nadležnim službama ili se zahteva rešavanje nekih individualnih problema. O preduzetim aktivnostima stranke se redovno obaveštavaju.

- Svaki podneti zahtev stranke se uredno evidentira i razvodi na osnovu jedinstvene klasifikacije predmeta po materiji i po pravilima kancelarijskog poslovanja.

- Po zahtevu stranke izdaju se duplikati odn. kopije rešenja, zapisnika ili drugih akata koji se donose u radu okružnih područnih jedinica ili drugog materijala koji je nastao u radu stručne službe Upravnog okruga.