На подстаници зграде Борског управног окрга завршени су радови који су обухватали израду, испорука и уградња челичног поклопца, израђеног од челичних профила и црног лима, димензија поклопца 3650 х 100 мм, комплет са чишћењем, минизирањем, фарбањем и делимичним бетонирањем оштећеног бетона – ивичњака за монтажу поклопца, као и поправку делимично оштећене кишне вертикале са заменом дотрајалих цеви у подстаници. Уговрена вредност радова износи 118.830,00 динара без ПДВ-а, а радове је након спроведеног поступка јавне набавке изводила СЗР „МВ Грејање“ Бор.