Radoslav Žikić, rođen 13.10.1948. u selu Tamnič kod Negotina, bio je istraživač, autor brojnih naučnih radova, redovni profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, član Njujorške akademije nauka i jedan od osnivača i prvi predsednik Srpskog biološkog društva ,,Stevan Jakovljevićˮ u Kragujevcu.

Rođeni Tamničanin osnovnu školu završio je u okolnom Brusniku, a potom gimnaziju u Zaječaru, koju je pohađao od 1963. do 1967. godine. Studije je upisao u Zagrebu, gde je diplomirao 1972. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, studijskoj grupi Biologija. Na istom Sveučilištu je i magistrirao 1974. godine, na postdiplomskim studijama za Okeanologiju.

Doktorsku disertaciju ,,Uticaj kadmijuma na aktivnost hispoprotektivnih enzima u tkivima srebrnog karaša Carassius auratus gibelio 1783. i šarana – Ciprinus carpio Linne 1758ˮ odbranio je 1986. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Od 1972. do 1975. radio je kao istraživač u laboratoriji za ekologiju i sistematiku Centra za istraživanje mora u Rovinju. Od 1975. do 1980. godine predavao je biologiju u gimnaziji u Pazinu.

Godine 1980. izabran je za asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a 1986. za docenta. Osam godina kasnije, 1994. za vanrednog profesora, da bi 2000. godine postao redovni profesor. Bavio se i naučno istraživačkim radom u oblasti animalne fiziologije, što je dokumentovano velikim brojem naučnih radova.

Bibliografija Radoslava Žikića broji 254 bibliografske jedinice, u šta spadaju 34 rada u međunarodnim časopisima, 48 u nacionalnim i 172 saopštenja sa međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Učestvovao je i u brojnim naučno-istraživačkim projektima. Objavio je četiri udžbenika, tri monografije i jedan praktikum.

Pored osnivanja Srpskog biološkog društva ,,Stevan Jakovljevićˮ, doprineo je osnivanju Botaničke bašte i Akvarijuma u Kragujevcu. Bio je član Društva fiziologa Srbije, Društva ekologa Srbije i od 1997. član Njujorške akademije nauke (New York Academy of Science). U dva navrata bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Preminuo je 2008. godine. U njegovu čast osnovani su Fond Prof. dr Radoslava Žikića i nagrada koja se svake godine dodeljuje najboljem studentu biologije na kragujevačkom Prirodno-matematičkom fakultetu.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.