Public Supplies

План јавних набавки за 2018. годину

Измена Плана јавних набавки за 2018. годину 

Позив за достављање понуда за чишћење пословног простора у објектима Борског управнг округа, ЈНМВ 1/2018-поруџбеница

Позив за достављање понуда за набвку добара електричне енергије, ЈНМВ 2/2018

Кокнкурсна документација за набвку добара електричне енергије, ЈНМВ 2/2018 

Уговор за чишћење пословног простора у објектима Борског управнг округа, ЈНМВ 1/2018-поруџбеница 

Одлука о додели уговра за набавку електричне енергије, ЈНМВ 2/2018 

Позив за достављање понуда за молерско фарбарске радове у простору Окружних подручних јединица у Неготину, ЈНМВ-3/2018-поруџбеница 

Уговор за молерско фарбарске радове у просторијама Окружних подручних јединица у Неготину, ЈНМВ – 3/2018 – поруџбеница 

Анекс I Уговорa за молерско фарбарске радове у просторијама Окружних подручних јединица у Неготину, ЈНМВ- 3/2018 – поруџбеница 

Позив за достављање понуда за набавку канцеларијских столица, ЈНМВ – 5/2018 – поруџбеница 

Уговор за набавку канцеларијских столица, ЈНМВ 5/2018 – поруџбеница 

Позив за достављање понуда за радове на реконструкцији електро инсталација, ЈНМВ – 6/2018 – поруџбеница 

Уговор за радове на реконструкцији електо инсталација, ЈНМВ 6/2018 – поруџбеница

Позив за достављање понуда за израду и испорука канцеларијског намештаја, ЈНМВ 7/2018 

Конкурсна документација за израду и испорука канцеларијског намештаја, ЈНМВ 7/2018

Обавештењње о измени и допуни кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцелариског намештаја, ЈНМВ 7/ 2018 

Позив за достављање понуда измена и допуна кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцеларијског намештаја ЈНМВ 7/ 2018 

Измена и допуна кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцеларијског намештаја ЈНМВ 7/2018

Одговор по захтеву за ЈНМВ 7/2018 

Одоговор по захтеву за ЈНМВ 7/2018 

Одлука о додели уговра за израду и испоруку канцеларијског намештаја, ЈНМВ 7/2018 

Уговор за израду и испоруку канцеларијског намештаја , ЈНМВ 7/2018