Organizaciona struktura

 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Borskom upravnom okrugu (PREUZETI)

 

1. Šef Odseka za opšte poslovi                                                                                            

Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika; pruža stručnu i administrativno tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga u izvršenju poslova zajedničkih svim okružnim i ostalim područnim jednicama organa državne uprave, organizuje pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga, obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga i piprema zaključke i ostala akta iz delokruga Saveta upravnog okruga; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i priprema i izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; priprema i izrađuje akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i ugovore za potrebe Upravnog okruga; stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja državnih službenika i obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i prati kvalitet pruženih usluga; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana i obavlja poslove analitičara radnih mesta i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Okruga.

 

2. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove 

Učestvuje u pripremi finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i sprovodi proceduru za izvršenje finansijskog plana Stručne službe i stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta i dostavlja ih Ministarstvu finansija; vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz glavne knjige Trezora; izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

3. Radno mesto za kancelarijske poslove                                                  

Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; formira i zavodi predmete, dostavlja u rad, arhivira predmete; daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta; prima zahteve, vrši nabavku, prijem, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog materijala i sitnog inventara, stara se o kvalitetu i količini robe koju nabavlja, formira dokumentaciju o nabavkama, sastavlja dopise, reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

4. Radno mesto operater i za ažuriranje veb sajta                                                          

Kuca po diktatu, prekucava tekstove, izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; vrši kontrolu tačnosti i ispravnosti unetih podataka; stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta; vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja poslove umnožavanja; formira i ažurira podatke na veb prezentaciji Upravnog okruga i prati posećenost veb sajta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

 5. Administrativno-tehnički sekretar

Obavlja telefonske razgovore, e-mail korespodenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizuje sastanke po nalogu načelnika Okruga; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga i šefa Odseka.

 

 6. Vozač

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila, stara se o redovnom servisiranju vozila i vodi potrebnu evidenciju; obavlja poslove dostavljanja predmeta i materijala za upravni okrug; obavlja manje poprvke vozila iz voznog parka i organizuje popravke vozila iz voznog parka koje zahtevaju posebna tehnička sredstva ili tehničke uslove; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.