Надлежности

Уредба о управним окрузима

Управни округ

- Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје

- Образован је за вршење послова државне управе изван седишта органа државне управе

- Законска основа: Закон о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/07 ,95/10 и 99/2014)

- Управне округе је образовала Влада Републике Србије, а појам, назив, седиште и подручја Управног округа детаљно су регулисани Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27.02.2006 године)

- У Републици Србији образовано је укупно 29 управних округа

 

Појам управног округа

Управни округ образује се ради вршења послова државне упреве изван седишта органа државне управе. У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.

 

Начин образовања управних округа

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручне јединице и седишта управних округа. Влада је дужна да подручје управног округа тако одреди да оно омогући рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне управе. Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управна округа, једну или више општина, град или аутономну покрајину.

 

Начелник управног округа

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Владе. Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинсог поступка против њих, сарађује са подручним јединицама одрагана државне управе које нису образоване за подручја округа, сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Начелник управног округа је функционер кога поставља и разрешава Влада на четри година, на предлог министра надлежног за послове управе.

 

Стручна служба управног округа

У управном округу образује се Стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Стручном службом округа руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби. Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати стручно оспособљавање запослених у њој и издаје јој инструкције. На запослене у Стручној служби управног округа примењују се прописи о државној управи.

 

Савет управног округа

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа. Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа. Начин рада Савета управног округа уређен је Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/06 од 27.02.2006 године).