Служба општих послова

Седиште Стручне службе Борског управног округа у Бору
Седиште Стручне службе Борског управног округа у Бору

Шеф Одсека за опште послове 

Руководилац групе за опште послове

Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним једницама органа државне управе, организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа, обавља послове секретара Савета управног округа и пипрема закључке и остала акта из делокруга Савета управног округа; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа и припрема и израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и уговоре за потребе Управног округа; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника и обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја;  припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки и прати квалитет пружених услуга; припрема и израђује нацрт кадровског плана и обавља послове аналитичара радних места и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; обавља и друге послове по налогу начелника Округа.

Руководилац групе: Мирјана Првуловић, тел: 030 425 553

Материјално финансијски послови

Учествује у припреми финансијског плана за израду Закона о буџету  и спроводи процедуру за извршење финансијског плана Стручне службе и стара се о економичном трошењу буџетских средстава; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника, намештеника и осталих запослених; израђује извештаје о извршењу буџета и доставља их Министарству финансија; врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из главне књиге Трезора; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Ове послове обавља Снежана Којић, тел: 030 458 884

Радно место за канцеларијске послове

Врши пријем и преглед поште упућене државним службеницима и окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; формира и заводи предмете, доставља у рад, разводи кроз доставну књигу и архивира предмете; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о томе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Ове послове обавља Слежана Бујкановић, тел 030 427 511

Радно место оператер дактилограф

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Ове послове обавља Јелена Димитријевић, тел 030 427 511

Административно-технички секретар                                                                    

Обавља телефонске разговоре, е-маил коресподенцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организује састанке по налогу начелника Округа; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

Ове послове обавља Мила Цокић, тел 030 422 946

Возач                                                                                                                                

Управља службеним аутом; обавља мање поправке возила из возног парка и организује поправке возила из возног парка која захтевају посебна техничка средства или техничке услове; стара се о редовном сервисирању возила, води потребну евиденцију и стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила, регистрацији возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

Ове послове обавља Бојан Стојичић, тел 030 427 511

Писарница Борског управног округа Тел: 030 427 511

Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку подршку начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручнм јединицама органа државне управе, а у циљу пружања стручне и техничке потпоре у обављању управних, аналитичких, стручно-оперативних, финансијско-материјалних, канцеларијских и пратећих помоћно-техничких послова.

Седиште стручне службе Борског управног округа је у Бору.