Организациона структура

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Борском управном округу (ПРЕУЗЕТИ)

 

1. Шеф Одсека за опште послови                                                                                            

Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним једницама органа државне управе, организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа, обавља послове секретара Савета управног округа и пипрема закључке и остала акта из делокруга Савета управног округа; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа и припрема и израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и уговоре за потребе Управног округа; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника и обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки и прати квалитет пружених услуга; припрема и израђује нацрт кадровског плана и обавља послове аналитичара радних места и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; обавља и друге послове по налогу начелника Округа.

 

2. Радно место за финансијско-материјалне послове 

Учествује у припреми финансијског плана за израду Закона о буџету и спроводи процедуру за извршење финансијског плана Стручне службе и стара се о економичном трошењу буџетских средстава; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника, намештеника и осталих запослених; израђује извештаје о извршењу буџета и доставља их Министарству финансија; врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из главне књиге Трезора; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

3. Радно место за канцеларијске послове                                                  

Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; формира и заводи предмете, доставља у рад, архивира предмете; даје обавештења странкама о кретању предмета; прима захтеве, врши набавку, пријем, ускладиштење и издавање канцеларијског материјала и ситног инвентара, стара се о квалитету и количини робе коју набавља, формира документацију о набавкама, саставља дописе, рекламације; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

4. Радно место оператер и за ажурирање веб сајта                                                          

Куца по диктату, прекуцава текстове, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; врши контролу тачности и исправности унетих података; стара се о квалитету, обликовању и штампању текста; води евиденцију о утрошку поштанских трошкова; обавља послове умножавања; формира и ажурира податке на веб презентацији Управног округа и прати посећеност веб сајта; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

 5. Административно-технички секретар

Обавља телефонске разговоре, е-маил коресподенцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организује састанке по налогу начелника Округа; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

 6. Возач

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила, стара се о редовном сервисирању возила и води потребну евиденцију; обавља послове достављања предмета и материјала за управни округ; обавља мање попрвке возила из возног парка и организује поправке возила из возног парка које захтевају посебна техничка средства или техничке услове; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.