Услуге

Приказ поступка за подношење Захтева за слободан приступ информацијама и примери образаца

Свако лице како правно тако и физичко има право да поднесе Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја надлежна је Мирјана Првуловић, Шеф Одсека за опште послове у Стручној служби Борског управног округа, канцеларија број 14, телефон: 030-425-553.

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се доставити путем поштанске службе на адресу: Борски управни округ, Бор, улица Моше Пиајде број 19 или предати непосредно Писарници Борског управног округа, Бор, улица Моше Пијаде број 19, од 7.30-15.30 часова.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја води се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Борски управни округ – Стручна служба је дужна да без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана од дана или до 40 дана од пријема захтева, у зависности од врсте тражене информације, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом.

Са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у службеним просторијама органа власти. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из претходног става.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Право на увид у документацију која се чува у Борском управном округу могуће је остварити подношењем писаног захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели остварити непосредан увид. У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака, као и уциљу ефикаснијег рада инспекцијских органа, у Округу се обављуају полсови писарнице за потребе окружних подручних јединица и стручне службе Округа. У писарници се пружају следеће услуге: 

УСЛУГЕ РОК НАПОМЕНА
Пријем Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја Рок за поступање  48 сати, 15 дана од дана или до 40 дана од пријема захтева, у зависности од врсте тражене информације У 2014. и 2015. години није поднешен ни један Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 2016. години поднешен је један Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 2017 није поднешен ни један Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање Први наредни радни дан
Давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. ) Одмах
Обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима Одмах или први наредни радни дан
Пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе Одмах или први наредни радни дан
    Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена, од 07,30-15,30 часова.

 

-Заинтересована странка у писарници Округа добија потпуну информацију о подношењу захтева, пријава, представки и других поднесака као и информацију о таксама у случајевима када се оне уплаћују у складу са Законом о републичким административним таксама и важећим тарифама. Примљени захтеви се након завођења прослеђују надлежним инспекцијским органима на поступање.

- На решењима која доносе инспектори обавезно стоји и поука о правном леку као и назив органа и опис подношења жалбе на решење или закључак. Незадовољне старанке жалбу изјављују другостепеном органу односно надлежном министарству чије се подручне јединице налазе у Управном округу.

-У току године прими се велики број захтева странака којима се тражи поступање инспекцијских органа. Инспекције у већем обиму поступају по службеној дужности или налогу министарстава којима припадају као окружне подручне јединице. Поднесци који се упућују начелнику округа најчешће су информативног карактера тј. начелник се обавештава о одређеним појавама, неправилностима или пропустима на које он затим реагује контактима са одговарајућим надлежним службама или се захтева решавање неких индивидуалних проблема. О предузетим активностима странке се редовно обавештавају.

- Сваки поднети захтев странке се уредно евидентира и разводи на основу јединствене класификације предмета по материји и по правилима канцеларијског пословања.

- По захтеву странке издају се дупликати одн. копије решења, записника или других аката који се доносе у раду окружних подручних јединица или другог материјала који је настао у раду стручне службе Управног округа.