Позив за достављање понуда за  радове на инсталацији грејања и санацији прекинутих ваздушних водова за грејање, ЈНМВ 8-2016, поруџбеница