Буџет

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2018 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2017 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2016 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2015 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2014 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2012 – преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2011 – преузми

Борски управни округ нема додатна средства финансирања.

У Борском управном округу у предходном периоду није вршена ревизија.

 Табела са упоредним подацима о планираном и оствареном буџету за предходну и текућу годину

  Подаци о буџету за 2017. годинуПодаци о буџету за 2018. годину
планираноостваренопланирано
I  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411ПЛАТЕ4.301.0004.170.5104.472.000
412ДОПРИНОСИ770.000746.521808.000
414СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА116.00085.73670.000
415НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА530.000395.027540.000
416НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА--1.000
УКУПНО5.717.0005.397.7945.891.000
II ТЕКУЋИ РАСХОДИ
421СТАЛНИ ТРОШКОВИ2.780.0002.550.1652.800.000
422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА100.00028.909100.000
423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ690.000572.280700.000
425ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ4.100.0004.044.4471.200.000
426МАТЕРИЈАЛ740.000707.939700.000
482ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ--98.000
УКУПНО8.410.0007.903.7405.598.000
III  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511ЗГРАДЕ---
512МАШИНЕ И ОПРЕМА900.000882.9624.000.000
УКУПНО900.000882.9624.000.000
УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА
( I+II+III )
15.027.00014.184.49615.489.000