Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ИБ реда Параћин-Зајечар-Неготин. Циљ израде је, како се наводи обезбеђење услова за изградњу, опремање и функционисање државног пута ИБ реда, Параћин-Зајечар-Неготин, као и за развој и функционисање других магистралних инфраструктурних система у коридору.

Коридор планираног државног пута ИБ реда почиње од постојеће петље Параћин на коридору аутопута Е-75 Београд-Ниш. Од ове петље, коридор државног пута ИБ реда, у правцу истока пролази кроз територије општина Параћин и Бољевац и града Зајечара (заобилазећи грађевинско подручје са севорозападне стране), након чега иде у правцу севера и пролази кроз делове територија града Бора и општине Неготин све до уласка у грађевинско подручје насеља Неготин.

Оквирна површина подручја просторног плана је око 1.339 км2, а дужина планираног пута 132,7 км.

Израдом и усвајањем Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ИБ реда Параћин-Зајечар-Неготин обезбедиће се неопходни плански и просторни услови за повезивање коридора X (ауто-пут Е-75) и коридора ВИИ (река Дунав), односно коридора X и државних путева ИБ реда бр. 36 и бр 35 који представља тзв. Тимочку магистралу и повезује планско подручје са осталим деловима Србије као и са Бугарском и Румунијом.

– Поред бољег повезивања са непосредним и ширим међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (пре свега обилазницом Зајечара али и других мањих насеља) – наводи се у плану.

Планирана траса државног пута ИБ реда почиње од постојеће петље Параћин на ауто-путу Е-75 деоница Београд-Ниш и пружа се дуж постојећег државног пута ИБ реда бр. 36 до Зајечара, кроз територије општина Параћин и Бољевац (обилазећи грађевинска подручја појединих насеља), односно града Зајечара.

За део трасе преко превоја Честобродица, у склопу израде идејног решења, истражиће се најповољнија могућност његовог пролаза.

У наставку, непосредно испред града Зајечара, траса напушта постојећи коридор и обилази грађевинско подручје Зајечара, добијајући улогу западне обилазнице.

Након тога планирана траса се даље пружа ка северу и Неготину дуж коридора државног пута ИБ реда бр. 35, кроз територије градова Зајечар и Бор, као и општине Неготин. Овај део трасе пута се највећим делом поклапа са постојећим државним путем ИБ реда бр. 35 и завршава се на уласку у Неготин.

За читаву трасу државног пута ИБ реда, планира се и пројектује траса пута за брзину од 80 до 100 км/х.

Обрађивач посторног плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, а рани јавни увид трајаће до 26. октобра 2020. године.