Peti sastanak Zajedničke radne grupe za programiranje budućeg Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027

Danas, 26. januara, održan je onlajn, peti sastanak Zajedničke radne grupe za programiranje, u cilju pripremanja budućeg Programa prekogranične saradnje na rumunsko-srpskoj granici, za programski period 2021-2027.

Tokom ovog sastanka učesnici su razmatrali pitanja vezana za zahteve Oblasti politike 5 Evropa bliža svojim građanima”, kao i načine na koje kulturne i turističke aktivnosti mogu biti podržane za finansiranje u okviru Specifičnog cilja 4.5 kao dela Oblasti politike 4 „Socijalnija Evropa”.

Pored toga, dogovoreno je da se pripremi treća verzija Programa koja bi uključila Specifični cilj 4.5 „Povećanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnom uključivanju i socijalnim inovacijama”, takođe je dogovoren i vremenski okvir za elaboraciju finalne verzije Programa, koji će uključiti i preporuke proizašle iz strateške procene uticaja na životnu sredinu.

U periodu 2021-2027., Rumunija će dobiti bespovratnu finansijsku pomoć unije namenjenu razvoju programa i projekata evropske teritorijalne saradnje, imajući za cilj uravnoteženi razvoj celokupne teritorije unije, putem podsticanja saradnje i razmene dobrih praksi između regiona Evropske unije, kao i za saradnju sa trećim zemljama.

Da bi se osigurao transparentan okvir institucionalne saradnje, Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave (MDLPA) organizovalo je konsultacije sa ključnim akterima u okviru radnih sastanaka u programskom području. Takođe, svi dokumenti od javnog interesa za budući program objavljeni su na web sajtu: www.romania-serbia.net, a zainteresovane institucije su i dalje pozvane da daju predloge ili komentare.