Drugi sastanak Radne zajedničke radne grupe za programiranje budućeg Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027

U četvrtak, 23. januara, u Vršcu, Srbija, održan je drugi sastanak zajedničke radne grupe za programiranje, u vidu pripreme budućeg Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija za period 2021-2027.
Članovi radne grupe su predstavnici nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa u oblastima za koje se očekuje da će dobiti sredstva kroz budući program i ima odgovornosti strateškom planiranju na nivou prihvatljive oblasti kao i u identifikovanju potreba za finansiranje za period 2021-2027.
Tokom ovog sastanka predstavljene su promene donete teritorijalnoj analizi, SVOT analiza kao i poglavlje o komunikaciji i vidljivosti koje su predložene za uvođenje u budućem programu prekogranične saradnje. Takođe, diskutovalo se i o preporukama evaluacije programa za period 2014-2020. da bi se te preporuke sprovele u praksi u vidu pojednostavljenja implementacije projekta u periodu posle 2020.
Na sastanku je odlučeno o političkim i specifičnim ciljevima koji će biti finansirani u budućem Programu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija za period 2021-2027.
U periodu 2021-2027., Rumunija će dobiti bespovratnu finansijsku pomoć da bi se razvili programi i projekti evropske teritorijalne saradnje, imajući kao cilj uravnoteženi razvoj celokupne teritorije Evropske Unije, podsticanje saradnje i razmene dobrih praksi između regiona Evropske unije, kao i za saradnju sa trećim zemljama.
Da bi se osigurala transparentnost institucionalne saradnje, Ministarstvo za Javne Radove, Razvoj i Upravu (MLPDA) organizovao je konsultacije sa ključnim akterima u okviru radnih sastanaka u programskom području. Takođe, svi dokumenti od javnog interesa za budući program objavljeni su na web sajtu: www.romania-serbia.net, a zainteresovane institucije su i dalje pozvane da daju predloge ili primedbe.


* * *
Tokom 2014-2020, MLPDA upravlja, kao Upravljačko telo, Programom Interreg-IPA za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija, koji nastavlja da finansira projekte prekogranične saradnje u pograničnom delu Rumunije i Srbije u programskom periodu 2014-2020, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlada dveju država. Program je odobrila Evropska komisija 6. avgusta 2015.
Prvi poziv za podnošenje projektnih predloga, koji je obuhvatio poziv za strateške projekte, pokrenut je 15. septembra 2015. godine, a budžetom za ovaj poziv dodeljeno je 27,9 miliona evra IPA, na šta je dodato 22,5 miliona evra IPA, budžet dodeljen za predloge strateških projekata. Do danas su ugovorena 32 normalna projekta i 2 strateška projekta u vrednosti od oko 46,8 miliona evra (IPA sredstava).
Pokretanje drugog poziva za podnošenje projektnih predloga održano je 27. novembra 2017. godine, krajnji rok za podnošenje projektnih predloga bio je 24. aprila 2018. Dodeljeni budžet je 20,2 miliona evra (IPA sredstva) i podneti su 176 projektnih predloga, vrednih oko 100 miliona evra.
Zajednički nadzorni odbor programa, održan krajem januara 2019., odobrio je za finansiranje 33 projekta u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata, ukupne vrednosti oko 20 miliona evra, i trenutno su u implementaciji.
Prihvatlivo područje Programa obuhvata okruge Timiš, Karaš-Severin i Mehedinci (iz Rumunije) i okruge Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (iz Republike Srbije).
Rumunija nastavlja da igra ulogu Upravljačkog telo (preko MLPDA), Nacionalno telo jeste u okviru Ministarstva za evropske integracije – Vlada Republike Srbije, a Zajednički sekretarijat ima sedište u Temišvaru, u okviru Regionalne kancelarije za prekograničnu saradnju u Temišvaru. Reviziju na nivou programa vrši Revizorsko telo u okviru Revizorskog suda Rumunije.