Археолошка блага Борског округа

Жртвеник од теракоте локалитет: Стари рудник – дневни коп у Рудној Глави место: Рудна Глава (Мајданпек) хронологија: 6000 – 5000. […]