U četvrtak, 3. juna, Radna grupa za programski period 2021-2027, odobrila je konačnu verziju programa Interreg IPA III Rumunija-Srbija, koja će biti poslata Evropskoj komisiji nakon objavljivanja važećih evropskih propisa.

Tokom sastanka, koji je održan on-line, razmatrani su aspekti koji se odnose na proces programiranja i pojednostavljene metodologije troškova za pripremu i zatvaranje projekata.

Sa ukupnim budžetom od 85.586.031 evra, od čega 72.748.124 evra fondova EU, program Interreg IPA III Rumunija-Srbija finansiraće projekte u oblastima zaštite životne sredine i prilagođavanja klimatskim promenama, zdravstva i obrazovanja, turizma i kulture i upravljanja granicama.

Da bi se obezbedio transparentan okvir institucionalne saradnje, Ministarstvo za razvoj, javne radove i administraciju organizovalo je konsultacije sa ključnim akterima tokom sastanaka organizovanih u Programskom području.

Takođe, svi dokumenti od javnog interesa u vezi sa sledećim Programom objavljeni su na veb stranici www.romania-serbia.net, pozivajući zainteresovane institucije da formulišu predloge ili komentare.