Odobrenje konačne verzije Interreg IPA programa Rumunija-Srbija 2021-2027

U sredu, 22. decembra 2021. godine, Radna grupa za programski period 2021-2027 odobrila je konačnu verziju IPA Interreg programa Rumunija-Srbija, koja će biti podneta Evropskoj komisiji nakon odobrenja vlada dveju država učesnica.

Sa ukupnim budžetom od 87.725.681 evra, od čega 74.566.827 evra iz fondova EU, Interreg IPA program Rumunija-Srbija 2021-2027 finansiraće projekte zaštite životne sredine i prilagođavanja klimatskim promenama, zdravstva i obrazovanja, turizma i kulture, odnosno upravljanja granicom.

U cilju obezbeđivanja transparentnog okvira za institucionalnu saradnju, počev od oktobra 2019. godine, Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave (MDLPA) organizovalo je konsultacije sa ključnim akterima u programskoj oblasti i postavilo na veb stranicu programa, radi javnih konsultacija, sve povezane dokumentuje vezane za proces programiranja.