Република Србија

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 914-46-1/2022-01

Датум: 07.03.2022.године

Б о р

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – БРОЈ 1/2020

 

Борски управни округ отуђује моторно возило из јавне својине Републике Србије, које је користио Борски управни округ.

Предмет отуђења је моторно возило марке Škoda Octavia Ambinece 1.9, број шасије TMBCS 21Z182072308, број мотора BXE690632, регистарски број BO017-ME, година производње 2007. Возило се отуђује по почетној купопродајној цени у износу од 230.710,08 динара.

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума НАЈВИША понуђена цена између понуђача који доставе одговарајуће понуде.

Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену које је највиша понуђена цена, поступак ће се наставити путем јавног надметања.

Надметање ће се спроводити са понуђачима који доставе одговарајуће понуде. Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће понуђачи писмено понудити укупну цену.

Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из понуде ће се сматрати коначном.

Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини 10% од почетне купопродајне цене моторног возила, односно у износу од 23.071,00 динара, на рачун Буџета Републике Србије 841-812121843-89 са позивом на број по моделу 97,са контролним бројем и шифром територије 41-601 и шифром плаћања 290.

Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

 

Писана понуда подноси се у затвореној коверти и трба да садржи:

  • Назив понуђача
  • Адресу, контакт телефон и мејл адресу
  • Укупну понуђену цену
  • Доказ о уплати депозита
  • Очитану личну карту за физичка лица, за правна лица копије извода о регистацији привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан неки други орган

 

Моторно возило се отуђује у виђеном стању. Заинтересована лица могу извршити разгледање возила у договору са лицем за контакт. Лице за контакт је Бојан Стојичић, контакт телефон: 064/7002203.

Накнадне рекламације се неће примати.

Понуда која не садржи све наведене елементе неће се узети у разматрање.

Писана понуда се подноси најкасније до 10.априла 2022.године до 12,00 часова у затвореној коверти на адресу:

Борски управни округ

Ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор

 

Коверат са понудом мора имати ознаку: „ ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, на полеђини назив понуђача, адресу и број контакт телефона.

 

Отварање понуда обавиће се јавно, дана  10. априла 2022.године у 12,30 часова у Борском управном округу у Бору, Моше Пијаде 19, 19210 Бор.

 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 15 дана од дана отврања понуда.

 

Купац са којим буде закључен Уговор дужан је да остатак од укупне купопродајне цене возила уплати  у целости у року од дана закључења уговора  на рачун буџета Републике Србије, 840-812121843-89 са позивом на број  по моделу 97, са контролним бројем и шифром територије 41-601 и шифром плаћања 290, а возило записнички преузме у року до 5 дана од дана закључења Уговора.

 

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.

Уговор о купопродаји моторног возила у својини Републике Србије,потписаће у име Републике Србије, начелник Борског управног округа.

 

Све трошкове око прузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

комплетан горњи текст огласа можете преузети кликом на доњи наслов

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА